Parashat Devarim: Van de woestijn naar het Beloofde Land

zaterdag 22 juli 2023

Mozes' visie op eenheid hooghouden

“Ik geef het helemaal aan u! Trek er naar toe en neem het in bezit, want de Here heeft het beloofd aan uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob en al hun nakomelingen.”

Deuteronomium 1:8

INTRODUCTIE

De Hebreeuwse titel voor het boek Deuteronomium is Devarim (letterlijk woorden) en komt van het eerste vers van het boek dat begint met: "Dit zijn de woorden (devarim) die Mozes sprak...". De wekelijkse Torah portie draagt dezelfde titel en behandelt Deuteronomium 1:1-3:22.

 

Deuteronomium leest als één doorlopende dialoog en vormt Mozes' afscheidswoorden aan de natie in de laatste weken van zijn leven. De Wijzen van Israël noemden het boek Mozes' "Misjna Tora" (herhaling/uitleg van de Tora), omdat het boek in werkelijkheid Mozes' laatste oproep aan de natie is, in zijn eigen woorden, om zich aan de wetten en waarden te houden die God hen al tijdens de woestijnervaring (Exodus-Numeri) had opgedragen.

 

Mozes' toespraak bevat berispingen, ernstige waarschuwingen tegen mogelijke valkuilen en de belofte dat, hoe ver de Joodse natie ook afdwaalt van Gods richting, de deur naar berouw en verzoening altijd open staat (Deuteronomium 30:1-6). De instructies die Mozes in Deuteronomium herhaalt, worden dus mondeling vanuit zijn perspectief gecommuniceerd: "Mozes begon deze Torah uit te leggen, zeggende..." (Deuteronomium 1:5-6) - en vertegenwoordigen Mozes' visie op wat het volk nodig zou hebben om sterk, moedig en trouw te blijven terwijl zij zich voorbereidden op het bewonen van het Beloofde Land.

MOZES’ VISIE

Toen Mozes zijn "woorden" aan de natie gaf, deed hij dat met het besef dat hijzelf zijn volk niet zou vergezellen in hun veroveringstocht. Hij wist dat het leven in het Beloofde Land totaal anders zou zijn dan het leven dat ze in de woestijn hadden gekend, waar Gods constante aanwezigheid en de dagelijkse wonderen die hen begeleidden de norm waren geworden. Ze zouden niet langer genieten van de dagelijkse voorziening van manna die ze 40 jaar lang hadden ontvangen, maar ze zouden moeten planten en zaaien door het zweet van hun voorhoofd en afhankelijk zijn van Gods voorziening van regen om hun voedsel te produceren. Hun nieuwe leven zou kracht en zelfdiscipline vereisen om de strikken en verleidingen van hun heidense buren en valse profeten te vermijden. Bovendien moesten ze rechtbanken en een regering oprichten, sociale relaties smeden en de middelen ontwikkelen om te zorgen voor de armen, weduwen, vreemdelingen en wezen en deze te beschermen.

 

In vers 8 neemt Mozes afstand van het volk en legt uit dat de uitdaging om het Land veilig te stellen een uitgemaakte zaak was. God zou de strijd namens Israël voeren. Het enige wat de embryonale natie nog moest doen, was in geloof voorwaarts gaan en het gratis geschenk van de erfenis die God voor hen had voorbereid, omarmen:

רְאֵ֛ה נָתַ֥תִּי לִפְנֵיכֶ֖ם אֶת־הָאָ֑רֶץ בֹּ֚אוּ וּרְשׁ֣וּ אֶת־הָאָ֔רֶץ

אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבַּ֣ע יְ֠הֹוָ֠ה לַאֲבֹ֨תֵיכֶ֜ם לְאַבְרָהָ֨ם לְיִצְחָ֤ק וּֽלְיַעֲקֹב֙
לָתֵ֣ת לָהֶ֔ם וּלְזַרְעָ֖ם אַחֲרֵיהֶֽם׃

“Ik geef het helemaal aan u! Trek er naar toe en neem het in bezit, want de Here heeft het beloofd aan uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob en al hun nakomelingen.” - Deuteronomium 1:8

Volgens Mozes was de erfenis van het Beloofde Land een geschenk dat was vastgesteld op grond van Gods genade en gunst voor de verdiensten van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Zoals Mozes later in zijn verhandeling zou uitleggen: "Het is echt niet omdat u van die fijne, rechtvaardige en oprechte mensen bent dat de Here hen voor u het land uitjaagt! Ik herhaal: Hij doet dit alleen wegens de slechtheid van deze volken en wegens de belofte die Hij deed aan uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob. (Deuteronomium 9:5)."

 

Het idee dat Gods gunst wordt verkregen namens een enkel waardig individu is een belangrijk thema in de Hebreeuwse Bijbel (Tenach) en dient als basis voor het begrijpen van de rol van de Messias als borg in het Nieuwe Testament (Hebreeën 7:2). Het boek Genesis staat als basis vol met voorbeelden van individuen die rechtvaardig leefden door geloof, en God breidde hun verdiensten uit om een menigte te rechtvaardigen. Noach bijvoorbeeld werd in zijn generatie als rechtvaardig beschouwd omdat hij alles had gedaan wat God gebood (Genesis 6:9, 22) en omwille van hem werd het menselijk ras gespaard. Abraham werd als rechtvaardig beschouwd vanwege zijn geloof (Genesis 15:6); en dat geldt ook voor Izaäk en Jakob - en vanwege Gods liefde voor hen (Romeinen 11:28) zijn ontelbare generaties Joden en niet-Joden uit elk volk gezegend en zijn ze gezegend (Genesis 12:3, 22:18).

“Maar omdat zij vanouds het volk zijn dat God uitgekozen heeft, houdt Hij nog steeds van hen.”– Romeinen 11:28

Aan het begin van de Eerste Eeuw na Christus was het idee dat God de natie voorspoed zou schenken namens een rechtvaardige agent goed ingeburgerd in het Jodendom. Met dit algemene doel voor ogen herinnert Mozes de natie eraan dat ze niets hadden kunnen doen om het geschenk te verdienen dat God voor hen plaatste, in overeenstemming met de woorden: "natati lifneihem - Ik geef het voor jullie (v. 8)." Met andere woorden, reik uit en grijp het, het is een gratis geschenk!

DE NOODZAAK VAN EENHEID EN VISIE

De belangrijkste Joodse commentator, Rashi, becommentarieert Deuteronomium 8:1 als volgt:

 

Het land dat de Heer aan uw vaderen gezworen heeft... Waarom noemt Mozes verder hun namen: aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob? Maar het is om het volgende te suggereren: De verdienste van Abraham zou zelf volstaan, die van Isaak zou zelf volstaan, die van Jakob zou zelf volstaan, dat Ik het land aan jullie zou geven (vgl. Sifrei Devariem 8:1)

 

Opnieuw probeert het commentaar het begrip te versterken dat er niets anders is dat Israël had kunnen doen of iets dat zij hadden kunnen doen om het geschenk te ontvangen. De erfenis was een maatstaf van Gods gunst, d.w.z. genade, en Israël ontving het niet door hun eigen verdienste, maar door de individuele verdienste en individuele gerechtigheid van hun vaders Abraham, Isaak en Jakob.

 

Maar hoe prachtig dit geschenk ook is, het stelt ons voor een dilemma: als het volk een erfenis ontvangt als een geschenk dankzij Gods liefde voor de vaderen, waarom moet het volk dan vechten voor het Land? Bij het behandelen van dit dilemma putten de klassieke commentatoren verder uit de subtiliteiten van de Hebreeuwse grammatica in vers 8 om de onderliggende reden uit te leggen waarom Israël in de eerste plaats werd vertraagd bij het binnengaan van het Land:


רְאֵ֛ה נָתַ֥תִּי לִפְנֵיכֶ֖ם אֶת־הָאָ֑רֶץ

Ik geef het helemaal aan u! – Deuteronomium 1:8a

Vers 8 begint met een gebiedende wijs gericht aan de natie in het enkelvoud: "re'eh - zie!" De onmiddellijke verklaring die volgt is het object van de gebiedende wijs: "Ik heb het land voor jullie gegeven." Echter, de manier waarop deze regels worden gecommuniceerd in de Hebreeuwse tekst produceert een onevenwichtige verklaring: De gebiedende wijs is gericht in het enkelvoud (re'eh, niet het pl., re'u), terwijl de uitspraken die volgen gericht zijn aan hetzelfde publiek in het meervoud (lifneichem, niet het sing., lifneicha):

 

Voor niet-Hebreeuwssprekenden is het de moeite waard om op te merken dat er in het Hebreeuws, anders dan in het Engels, bij tweede-persoons gebieden en persoonlijke voornaamwoorden onderscheid wordt gemaakt tussen het enkelvoud en het meervoud. Bovendien is de overgang van een enkelvoudige naar een meervoudige aanspreking halverwege een zin niet onmogelijk, maar wel opvallend en vraagt om verder onderzoek.

 

De klassieke Joodse commentaren maken speciale aantekeningen bij dit unieke taalkundige kenmerk en leiden daaruit enkele relevante conclusies af voor de huidige tijd, die gebaseerd zijn op de omstandigheden van de Israëlitische natie die aan de rand van de Wildernis stond. De 17e-eeuwse Talmoedist, Chaim ibn Attar (ook bekend als Or HaChaim), leidt hieruit de volgende conclusie af:

 

"Zie (sg.), Ik heb het land voor jullie (pl.) gesteld;" De Tora schakelt over van het enkelvoud re'eh, naar het meervoud lifneichem, "voor jullie (pl.)", want als het gaat om het kijken naar het land waren ze allemaal gelijk. Echter, elke individuele Jood verschilde van zijn broeders in karakter, mentaliteit, enz. Op dezelfde manier verschilde de aard van het in bezit nemen van het land en wat het betekende voor elke Israëliet, dus de balans van het vers is in het meervoud.

 

De observatie van Or Ha'Chaim draagt een universele waarheid in zich die van toepassing is op onze eigen tijd: Als individuen hebben we allemaal het vermogen om op onze eigen unieke manier te denken en ons uit te drukken. De moderne staat Israël is ongetwijfeld net zo divers als de wereld zelf. En de Messiaans-Joodse gemeenschap lijkt op die diversiteit als een microkosmos van de Joodse wereld. Maar de grootsheid van elke beschaving ontstaat wanneer individuele delen worden samengevoegd en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

 

De rabbijnen interpreteerden Mozes' verschillende manieren van aanspreken als een teken van Israëls lichamelijke eenheid. Als het om het Beloofde Land ging, was elke Jood het erover eens dat het belangrijk was. Maar als het aankwam op het begrijpen van hun verbondsverantwoordelijkheid en hun relatie tot het Land van Israël, verschilden hun perspectieven tussen individuen.

 

Deze observatie verwijst naar de reden waarom Israël het Land in eerste instantie niet binnenging: Vanaf het begin van hun uittocht uit Egypte en toen God hen vertelde om verder te trekken vanaf de berg Horeb, waren ze niet eensgezind in doel en visie.

Het belang van onze eigen tijd kan niet worden onderschat. De apostelen van Yeshua hadden veel te zeggen over het belang van individuele entiteiten die samenwerken om één geheel te vormen, en de noodzaak van eenheid in visie om Gods koninkrijk als een aardse realiteit te manifesteren:

“Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man.  - 1 Korintiërs 12:12-14

Hierin ligt de noodzaak om te strijden voor het Land in combinatie met het ontvangen ervan: Het proces van het verwerven van Gods erfenis was ontworpen om de ontwikkeling van eenheid te stimuleren. Een deel van Israëls reis door de woestijn naar het Beloofde Land was om de harten van het volk te verenigen om Gods doelen door hen heen te bereiken:

“Herinnert u zich hoe de Here u veertig jaar lang door de woestijn leidde? Hij maakte u nederig en stelde u op de proef om te zien hoe u zou reageren en of u Hem werkelijk zou gehoorzamen.”

Deuteronomium 8:2

Toen Israëls visie uit de pas liep, werd de tocht door de Wildernis verlengd en hun glorieuze intocht in Eretz Israël vertraagd.

 

Hetzelfde kan gezegd worden van onze huidige ballingschap en de eenheid van het Joodse volk en het Messiaanse lichaam. Wat verhindert het inluiden van Gods koninkrijk in ons midden, of de effectiviteit van de Messiaans-Joodse gemeenschap in het getuigen van de boodschap van Yeshua? Het antwoord is eenvoudig: over het algemeen zijn we niet verenigd in onze visie en zijn we het niet eens over wat het betekent om Joods te zijn of Yeshua te volgen. Intussen is het proces dat we als afzonderlijke delen doorlopen en in elkaar gezet worden zo ontworpen dat we door beproeving en ervaring eenheid leren. Door obstakels te overwinnen en in nederigheid van fouten te leren, groeien we uit tot het "huis dat samengebouwd wordt tot Gods eer" (Efeziërs 2:19-22) en bespoedigen we de gemanifesteerde werkelijkheid van Gods koninkrijk in ons midden.

 

Shabbat Shalom!

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET