Parashat Re’eh: Gods Visie Zien

zaterdag 12 augustus 2023

“Ik geef u vandaag de keus tussen Gods zegen en Gods vloek.”

Deuteronomium 11:26

INTRODUCTIE

De vierde lezing van Sefer Devarim (Het Boek Deuteronomium) is Parshat Re'eh (Deut. 11:26-16-17). De titel van de Torah portie is ontleend aan het eerste woord van Mozes' toespraak in de gebiedende wijs: "Zie! (re'eh), ik presenteer jullie vandaag een zegen en een vloek...".

 

Parshat Re'eh luidt een serie van drie opeenvolgende Torah porties in - Re'eh, Shoftim, Ki Tetzei - die meer geboden bevatten dan enig ander pericoop in de Schrift. Tot nu toe heeft Mozes zich gericht op het belang van het vereren van Hashem; het voordeel en de noodzaak van het liefhebben van God met heel je hart, ziel en middelen; en de gereedschappen die ze als volk nodig zullen hebben om zich aan te passen aan hun nieuwe leven in het Beloofde Land. In de eerste tien hoofdstukken van het boek komt het meeste van wat Mozes heeft gezegd in de vorm van een berisping. Toch is zelfs zijn berisping bedoeld om het volk aan te moedigen en te inspireren tot grootsheid.

EEN NIEUW PERSPECTIEF

Deze week begint Mozes de trilogie door de geboden van God in perspectief te plaatsen en uit te leggen dat de keuze van het Joodse volk om de Tora en hun missie te accepteren niets minder is dan kiezen tussen een zegen en een vloek:

 

Er zal een zegen op u rusten als u de geboden van de Here, uw God gehoorzaamt. Maar een vloek als u weigert deze te gehoorzamen en de goden van andere volken aanbidt. (Deut. 11:27-28).

 

Op dit punt in het boek vertegenwoordigt Mozes' verklaring een monumentale verschuiving in focus, omdat hij van het "30.000-voet overzicht" naar de "koperen belasting" gaat. In de vorige parashah vertelde Mozes het volk dat het houden van de Torah en mitsvot de sleutel is tot een welvarend leven in het Heilige Land. Mozes begint nu met het onderwijzen van specifieke geboden en plaatst de discussie in het teken van zegeningen en vervloekingen. Later in het boek zal Mozes de vraag herijken door de zegen en de vloek gelijk te stellen aan een keuze tussen leven en dood: "Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende.  (Deut. 30:15)."

 

In beide uitspraken aan het einde van het boek stelt Mozes het profetische ultimatum met de enkelvoudige gebiedende wijs "zien - re'eh." In wezen gaat onze Torah portie en verder tot het einde van het boek allemaal over zien, d.w.z. perspectief. De gebiedende wijs wenkt de lezer om stil te staan bij de ernst van wat Mozes nu gaat zeggen: "STOP... DENK... GA VERDER: De zegen en de vloek!"

 

Maar wat Mozes zijn volk opdraagt om te zien is niet slechts een bezwering van visueel perspectief. Het Hebreeuwse woord ראה (re'eh) omvat zoveel meer dan fysieke waarneming en de inhoud die Mozes presenteert na het uitspreken van de gebiedende wijs toont zijn verlangen voor de natie om verder te kijken dan zichzelf en naar wat zichtbaar is vanuit het perspectief van de hemel. De dynamische toepassing van het woord ראה is duidelijk in de verschillende toepassingen ervan in de Hebreeuwse Bijbel. Bijvoorbeeld, in Prediker 1:16 gebruikt de auteur het woord ראה om de zetel van het menselijk intellect te beschrijven - het hart - dat grote wijsheid en kennis heeft waargenomen en verworven:

 

דברתי אני עם־לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל־אשׁר־היה לפני על־ירושׁלם ולבי רָאָה הרבּה חכמה ודעת׃

Ik zei tegen mijzelf: ‘Kijk, ik heb meer onderzocht dan welke andere koning ook die voor mij in Jeruzalem regeerde. Ik ben wijzer en heb meer inzicht.”

Elders, in I Samuël 9:9, ontdekken we dat de profeten van Israël vroeger "zieners" werden genoemd - een deelwoordelijk zelfstandig naamwoord van dezelfde wortel, רואה (Ro'eh). Blijkbaar droegen de profeten van Israël in de generaties vóór de Davidische dynastie een titel die symbool stond voor hun vermogen om Goddelijke visioenen te "zien". Mozes' toepassing van het woord door het hele boek heen, in plaats van de bijbehorende context, eist dus van de mensen dat ze het Beloofde Land binnengaan met duidelijkheid en begrip van het grote geheel.

 

De tweeënvijftig geboden die in de hele Torah portie volgen hebben allemaal betrekking op het leven in het Land Israël:

 

Dit zijn de verordeningen en voorschriften die u in acht zult nemen om uit te voeren in het Land dat Hashem, de God van uw voorvaderen, u gegeven heeft, om het te bezitten, al de dagen dat u op het Land woont (Deut. 12:1).

 

Om succesvol te zijn in het Land Israël, moet het Joodse volk de aard van hun collectieve roeping zien en inzien hoe elk individu integraal is voor het slagen of falen van de missie. Ibn Ezra, een van de meest vooraanstaande Joodse bijbelcommentatoren en filosofen uit de Middeleeuwen, geeft commentaar op re'eh (Deut. 11:26) en legt uit dat Mozes tegelijkertijd tot elk lid van het verbond spreekt op individueel niveau. De beeldspraak kan vergeleken worden met een kerkbankganger die een openbare toespraak vanaf de preekstoel verwerkt terwijl hij voelt dat de ogen van de prediker direct op hem gericht zijn. Mozes geeft elke Jood Goddelijke visie, begrip en wijsheid om zegen van vloek te onderscheiden en voor het leven te kiezen!

IEDEREEN IS BELANGRIJK

Het concept van persoonlijke verlossing en een persoonlijke relatie met God is niet oorspronkelijk voor het christendom. Het concept is eerder geworteld in het Jodendom door wat in het Hebreeuws Ge'ulah Pratit (persoonlijke verlossing) wordt genoemd. In de rabbijnse commentaren is persoonlijke verlossing te onderscheiden van nationale of lichamelijke verlossing. De fout in het westerse christelijke denken is echter de neiging om het individu te scheiden van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de invloed van een persoon op de lichamelijke status. Beide zijn belangrijke concepten in het Joodse denken, en het Jodendom leert dat een veelheid aan persoonlijke verlossingen bij elkaar wordt opgeteld om Israëls lichamelijke verlossing te bewerkstelligen, en uiteindelijk een wereldwijde verlossing. De volgorde is niet ongelijk aan de vele uitspraken van Paulus over de prioriteit van de evangelieboodschap - eerst aan de Joden en dan aan de heidenen (Rom 1:16; 2:9-10).

 

Het gevolg van dit begrip is dat onze individuele daden en de beslissingen die we nemen invloed hebben op de verdiensten en status van Gods verbondsgemeenschap. Vaak worden de zegeningen en vervloekingen die in de verhandeling van Mozes worden beschreven door Bijbellezers geïnterpreteerd als dat persoonlijke voorspoed en zegeningen zullen toekomen aan hen die trouw zijn aan God en gehoorzaam aan de Torah. Hoewel het waar is dat er iets te zeggen valt over persoonlijke verdienste en hoe die overeenkomt met de individuele status in het Koninkrijk der Hemelen (Mat. 5:19; 18:4; 19:28-20:16), hebben de zegeningen en vervloekingen in Deuteronomium te maken met lichamelijke welvaart in dit leven, binnen de grenzen van tijd en ruimte. Het is geen onzekerheid dat er genoeg godvruchtige mensen zijn die van salaris naar salaris leven of worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn talloze voorbeelden en gelijkenissen in het Nieuwe Testament van rechtschapen mensen die worstelen in het heden terwijl ze rijkdom vergaren in de hemel, bijvoorbeeld de weduwe die twee stuivers gaf uit haar armoede (Mc. 12:41-44) en de illustratie van Lazarus die arm was in dit leven maar het verdiende om door Abraham verwelkomd te worden in het Koninkrijk der Hemelen (Lucas 16:19-31).

 

Het perspectief dat Mozes schetst heeft betrekking op nationale welvaart als een indicator van Israëls succes in het vervullen van hun verbondsverantwoordelijkheid en het bereiken van hun nationale doel: Voornamelijk het bevorderen van gerechtigheid en het bevorderen van Godsbewustzijn onder de naties. In wezen, wanneer het Joodse volk toegewijd is in hun missie, worden persoonlijke verlossingen samengevoegd om de onthulling van de Meester van de Wereld en uiteindelijk de wereldwijde verlossing te versnellen. Dus als het Israël goed gaat, gaat het de wereld goed. En wanneer de dingen op het juiste spoor zijn, hoeft men alleen maar naar het Land Israël te kijken en te zien - Zegen en voorspoed onder het Joodse volk, regen op het land en overvloed op het veld. Toch is de boodschap van Parshat Re'eh dat niemand ook maar een moment moet denken dat hij als individu onbelangrijk is in het bijdragen aan dat visioen! Zoals Mozes in latere hoofdstukken zal uitleggen:

Wanneer zo iemand de woorden van deze eed hoort en hij roept een zegen over zichzelf in, denkend: 'Ik zal veilig zijn, ook al blijf ik volharden in het gaan van mijn eigen weg,' dan zullen zij rampspoed brengen over zowel het bewaterde land als het droge. (Deut. 29:19)."

Parshat Re'eh gaat dus over de mogelijkheid die God Zijn volk biedt om Zijn hulp en genade te ontvangen, zodat zij hun collectieve nesjama (ziel) naar nieuwe hoogten kunnen verheffen. Re'eh gaat over het zien van de hele Tora en haar geboden vanuit het juiste perspectief. Het gaat erom de mitsvoth te zien met dezelfde visie die aan Mozes werd gegeven toen Israël het Land binnenkwam en te leven volgens de principes en richtlijnen van de Tora, die in de parasha van deze week als volgt collectief worden opgesomd:

 

H. 12 | Het land in bezit nemen en afgoden uitroeien. Het vestigen van Gods Heiligdom op de plaats die Hij verkiest om Zijn naam te laten wonen.

 

H. 13 | Op de juiste manier reageren op valse profeten en de cohesie van de gemeenschap tonen als er een dreiging of verstoring is.

 

H. 14 | Bijdragen aan het nationale en gemeenschappelijke welzijn van het volk en zijn leiders door middel van de verschillende tienden. Op deze manier zullen de arbeiders die zorgen voor de spirituele behoeften van de natie ondersteund worden, en wanneer mensen samenkomen om deel te nemen aan de Goddelijke Dienst, zal de Tempel onderhouden en functioneren.

 

Het motief is dat elk individu de gemeenschap iets te bieden heeft, of het nu gaat om talenten, financiën of creativiteit, dat positief of negatief bijdraagt aan de welvaart van de natie. Zo heeft elke beslissing en actie van het individu de macht om de weegschaal te doen doorslaan naar zegen of vloek. Zoals Mozes het zegt, voor elk lid van het verbond komen leven en dood neer op een keuze.

LAATSTE GEDACHTE

Parshat Re'eh gaat helemaal over het zien van het programma van God en het aanvaarden ervan. In de 21e eeuw hebben we de luxe om terug te kijken op bijna 4000 jaar Joodse geschiedenis en de momenten waar te nemen waarop ons volk de visie verloor. Zelfs op de momenten van de grootste wanhoop hebben we ook het voordeel dat we zien dat God ons, ondanks onze kortzichtigheid, nooit in de steek heeft gelaten en dat de kans die Hij biedt om de visie te heroveren en naar Hem terug te keren in elke generatie blijft bestaan.

Bekijk hier Batya's les over Parashat Re'eh.

Parashat Re'eh

Recente Gerelateerde Verhalen

Lees onze laatste gerelateerde verhalen en updates.

Download de VVI Nieuws App!

Blijf OP DE HOOGTE van belangrijke gebeurtenissen van over de hele wereld.
LEER hoe ze verband houden met Bijbelse profetieën.
BID voor genade en voorziening waar dat het meest nodig is.

app Playgoogle Play

Ontvang het laatste nieuws & updates

Blijf op de hoogte. Ontvang de laatste verhalen en updates uit Israël. Steun ons in gebed!

Door verder te gaan, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Blijf Betrokken

Neem contact op

Vision for Israel
P.O. Box 7743
Charlotte, NC 28241
United States
E: info@visionforisrael.com
T: +1 (704) 583-8445
F: +1 (704) 583-8308

Hazon Le’Israel
P.O. Box 9145
Modi'in, 7178451
Israel
E: info@visionforisrael.co.il
T: +972 (8) 978 6400
F: +972 (8) 978 6429

Vision for Israel is een 501(c)(3) van belasting vrijgestelde liefdadigheidsinstelling. Alle bijdragen die bestemd zijn voor specifieke projecten worden aan die projecten besteed, en we kunnen tot 20% inhouden voor het beheer van de gift. Af en toe ontvangen we meer bijdragen voor een bepaald project dan verstandig aan dat project kan worden besteed. Als dat gebeurt, gebruiken we deze fondsen voor een soortgelijke dringende behoefte.

Ontworpen & ontwikkeld door WITH LOVE INTERNET